Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Stavěšice

Návštěv :
Celkem : 2227
Týden : 2
Dnes : 0
podrobnosti

 

KNIHOVNÍ ŘÁD
Obecní knihovny ve Stavěšicích

 

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny ve Stavěšicích, schválenou zastupitelstvem obce usnesením. dne 4. 12. 2002 a podle §4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

 

Článek 1 – Poslání a činnost knihovny

 

Obecní knihovna ve Stavěšicích (dále jen "knihovna") je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen "služby") vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

Článek 2 – Veřejné knihovnické a informační služby


1. Knihovna poskytuje čtenářům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
a) výpůjční služby,
b) meziknihovní služby,
c) informační služby, mezi nimi zvláště:
• informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
• informace z oblasti veřejné správy,
• ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,

2. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu poskytuje knihovna bezplatně. Za registraci čtenářů účtuje knihovna poplatek.
3. Knihovna poskytuje tyto placené služby: registrace uživatelů, přístup na internet. – viz § 4, odst. 2-4 knihovního zákona s tím, že úhrada nesmí přesáhnout skutečně vynaložené náklady.
4. Veškeré finanční částky (tj. manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto Knihovního řádu.

 

Článek 3 – Registrace, základní práva a povinnosti čtenářů knihovny

 

1. Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů; děti do 15 let se stanou čtenářem na základě písemného souhlasu rodiče.
2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Změnu těchto údajů je povinen čtenář knihovně neprodleně oznámit.
3. Čtenáři jsou povinni řídit se Knihovní řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.
4. Jestliže čtenář nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti ji nahradit dle platných předpisů.
5. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat knihovníkovi nebo obecnímu úřadu.

 

Článek 4 - Podmínky půjčování

 

1. O způsobu zapůjčení knihy, časopisu, případně jiného knihovního dokumentu (dále jen "publikace") rozhoduje knihovník.
2. Výpůjční lhůta je 4 týdny, s výjimkou časopisů běžného kalendářního roku, kdy je výpůjční lhůta 1 týden. Nežádá-li vypůjčenou publikaci jiný čtenář, může být tato lhůta knihovníkem nejvíce 3x prodloužena.
3. Žádá-li čtenář publikaci, která je půjčena jinému čtenáři, může využít zámluvní službu. Jakmile bude publikace vrácena, uvědomí knihovna žadatele o možnosti vyzvednutí publikace.
4. Pokud čtenář žádá publikaci, která není v majetku knihovny může využít meziknihovní výpůjční služby. Jakmile knihovna publikaci získá, uvědomí žadatele o možnosti výpůjčky. Čtenář je povinen dodržovat výpůjční lhůtu a podmínky půjčování určené půjčující knihovnou.
5. Čtenář nesmí vypůjčenou publikaci půjčovat jiným osobám a ručí za ně po celou dobu výpůjčky.
6. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou publikaci v takovém stavu v jakém ji převzal.
7. Ve vlastním zájmu si musí čtenář publikaci prohlédnout při vypůjčování a případné poškození ihned ohlásit knihovníkovi, jinak odpovídá za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení publikace.

 

Článek 5 - Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu a náhrada škod

 

1. Pokud čtenář nevrátí publikace ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení. Jestliže čtenář nevrátí ani po upomenutí vypůjčené publikace, budou vymáhány právní cestou a zároveň budou vymáhány náklady s tím spojené.
2. Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.
3. Čtenář je povinen knihovně uhradit náklady na opravu jím poškozené publikace, případně uhradit škodu při zničení nebo ztrátě. O způsobu náhrady rozhoduje knihovník.
4. Za manipulaci a vystavení náhradního čtenářského průkazu při ztrátě se účtuje manipulační poplatek.
5. Za poškození, případně ztrátu publikací, rovněž i za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle obecně platných předpisů, zvláště dle § 442, odst. 2 občanského zákoníku.

 

 

Článek 6 – Závěrečná ustanovení

 

1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje knihovník.
2. Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy: Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny Stavěšice
3. Ruší se Knihovní řád ze dne 29.12.2000
4. Tento knihovní řád platí od 1.1.2003 na dobu neurčitou.

 


Ve Stavěšicích dne: 4.12.2002

 

 

 

 

 


Ceník plecených služeb a poplatků Obecní knihovny ve Stavěšicích.

 

 

Ceník placených služeb a polatků:

Čtenářský registrační poplatek na kancelářský rok
dospělý čtenář 20 Kč
děti do 15 let 10 Kč

 

Internet                  zdarma

 

Tisk
každá započatá stránka černobíle   2 Kč            
každá započatá stránka barevně 5 Kč

 

Poplatek z prodlení
1.upomínka 5 Kč    
2.upomínka 20 Kč
3.upomínka 30 Kč
Upomínkový dopis 40 Kč

 

Poplatek za poškozený obal knihy 5 Kč                 
Poplatek za 2.duplikát čtenářského průkazu                 10 Kč
Poškození čárového kódu 10 Kč
Ztráta nebo poškození knihy Cena knihy + 100 Kč